Anadolubank Logo
×DUYURULAR

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Bankamız Anadolubank A.Ş. 7 Nisan 2016 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

Bankamız “Veri Sorumlusu” olarak Kişisel Verilerinizi  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”a uygun olarak ve aşağıda yer alan kapsamda kaydedip saklayacak ve güncelleyecektir.

Kişisel Verileriniz ancak mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilir, devredilebilir, sınıflandırılabilir ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayılan şekillerde işlenebilir.

Kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebebi ve işlenme amacı;

Bankamız Bankacılık Kanunu’na göre sunmuş olduğu ürün ve hizmetler ile diğer mevzuat hükümlerine göre acente sıfatıyla sunabileceği ürün ve hizmetler de dahil olmak üzere her tür ürün ve hizmetleri  sunabilmek amacıyla, bu ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan kimlik, adres ve sair kişisel verileri  kaydeder, işler. Mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve diğer kamu otoriteleri tarafından zorunlu tutulan kişisel verileri saklar, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla raporlar.

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; 

Bankamız, kişisel verileri yukarıda yer alan amaçlar ile Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre ilgili kişi ve kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4’te sayılan finansal kuruluş ve 3. kişilere, Bankamızın iştiraklerine ve aynı gupta bulunan finansal şirketlere, bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet aldığı, birlikte çalıştığı kuruluşlara aktarabilir.

Kişisel verilerin hangi yöntemler ile toplanabileceği;

Bankamız kişisel verileri, Genel Müdürlük, Şubeler, ATM’ler, İnternet Şubesi veya Çağrı Merkezi aracılığıyla sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda toplayabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre 07.10.2016 tarihinden başlamak üzere aşağıda yer alan haklara sahipsiniz. Bu yöndeki taleplerinizi Saray Mahallesi, Toya Sokak, No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Anadaolubank A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirebilirsiniz.

Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.