Dijitale Özel Hoş geldin Faizi ile Renkli Hesap açın, kazanmaya hemen başlayın!
Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni
1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Anadolubank Anonim Şirketi (“Anadolubank” veya “Bankamız”) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde sizleri aydınlatmak amacıyla bu metin hazırlanmıştır.  

Bu Aydınlatma Metni ile sizleri Bankamızca işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, verilerinizi işleme ve aktarma amaçlarımız ve 6698 sayılı Kanun nezdinde hukuka uygunluk sebeplerimiz, verilerinizin toplanma yöntemleri, verilerinizin korunması için alınan tedbirler ile kişisel verilerinizin saklanma süresi hakkında bilgilendirmekteyiz. 

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Sunulan ürün, hizmet ya da faaliyete göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Bankamızın, hizmetlerini en iyi şekilde sunabilmesi için, aşağıda yer alan genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Bankamızca işlenmektedir;

 • Kimlik Verileriniz (Özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri, dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir. Kimlik fotokopinizin alınmasının hukuken zorunlu olduğu süreçlerde, Bankamız tarafından sistemlerimize, özel nitelikli veri olarak sayılan kan grubu, din hanesi bilgisi ve kimlikte yer alan fotoğrafınız dolayısıyla kılık kıyafet bilgisi hakkında ilave bir işleme faaliyeti gerçekleştirilmemektedir. Kimlik belgesi görüntüsü sistemde yer almakta, Kimlik fotokopisinde yazmakta olan özel nitelikli verilerinizin sistemlerimizde karartılması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.)
 • İletişim Verileriniz 
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz 
 • Aile Durumuna İlişkin Verileriniz
 • Lokasyon Veriniz 
 • Bankamızdaki Finansal İşlemlere İlişkin Verileriniz 
 • Finansal Ürünlere, Finansal Durumunuza ve Mal Varlığınıza İlişkin Verileriniz 
 • Dijital Ortam Kullanım Verileriniz 
 • Risk Yönetimine ve Finansal Güvenliğe İlişkin Verileriniz 
 • Banka Yerleşkelerinin Güvenliği ve İşlem Güvenliğine ilişkin Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız 
 • İşlem Güvenliği ve Banka’nın Siber Güvenliğine İlişkin Verileriniz 
 • Talep/Şikâyet Verileriniz 
 • Hukuki İşlem Verileriniz 
 • İmza veriniz
 • Sağlık verileriniz 
3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Verilerinizin İşlenme Gerekçeleri

2. Maddede sayılan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki gerekçeler ve amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın 4. maddesinde düzenlenen ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Banka’nın veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  kanunlarda ve ilgili mevzuatta, idari otorite kararlarında açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Banka faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Hizmet kanallarını ve müşteri varlıklarını hedef alan finansal dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı ile ilgili suç girişimlerinin ve dolandırılan müşterinin bilgileri kullanılarak diğer bankalardan sahte işlemler yapılmasının önlenmesi ve dolandırıcılığa konu olan işlemlerin Bankamız tarafından takip edilmesi, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımı yapılması,
 • 5651 Sayılı Kanun gereğince Bankamız internet ağı erişim kayıtlarının tutulması, 
 • Banka'nın operasyonel risk süreçlerinin ve finansal risk süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Sunulan ürün veya hizmetlerle ilgili risk yönetimi süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçevede risk gruplarının tespiti,
 • Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi,
 • Banka'nın denetim ve etik faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
 • Re’sen veya şikayet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma/etik faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçevede, iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim ve operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi veya icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması veya yönetilmesi,
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Finans, fatura veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Kredi izleme (ödeme işlemleri takibi),
 • İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya icrası,
 • Banka sistem ve operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Banka yerleşkeleri ve tesislerinin güvenliğinin temini amaçlarıyla

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi,
 • Müşteri ilişkileri yönetiminin sağlanması,
 • Ürün veya hizmetlere erişim veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların veya bilgilerin müşteriye sağlanması süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün veya hizmetlerin başvuru süreçlerinin oluşturulması ve takibi,
 • Ürün veya hizmetlerin tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması ve takibi,
 • Ürün veya hizmetlerin kullandırma süreçlerinin oluşturulması ve takibi,
 • Yurt içi ve yurt dışı kart, POS ve ATM işlemlerinin karşılıklı mutabakat ve ödemelerinin yapılması,
 • Destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi,
 • Kredi başvuru sürecinin oluşturulması ve icrası,
 • Kredi değerlendirme ve tahsis sürecinin oluşturulması ve icrası,
 • Kredi kullandırma sürecinin oluşturulması ve icrası,
 • Müşterinin sigortalanma sürecinin gerçekleştirilmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Satın alma süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarca veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması ve yürütülmesi,
 • Mevzuatın izin verdiği ölçüde, Bankamız iştirakleri tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin satış faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla

Banka’nın Veri Sorumlusu sıfatıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Banka tesislerinin ve demirbaşlarının güvenliğinin sağlanması,
 • Ziyaretçi giriş çıkış takibine yönelik kayıtlarının oluşturulması, 
 • Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İş faaliyetlerinin planlanması ve etkinlik/verimlilik analizlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi için planlama, profilleme, segmentasyon yapılması,
 • Banka içi raporlama ve analizlerin hazırlanması ile satış performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması,
 • Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Operasyon veya verimlilik süreçlerinin icrası,
 • Bankanın hedefleri doğrultusunda projelerin gerçekleştirilmesi,
 • İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
 • Bütçe çalışmalarının yapılması veya icrası,
 • İştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi ve denetimi,
 • Acil durum süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri talep ve/veya müşteri şikayetlerinin sonuçlandırılması/takibi,
 • Hukuki süreçlerin takibi amaçlarıyla

Açık rızanızın varlığı halinde ise;

 • Bankacılık, finans, yatırım veya sigorta ürün veya hizmetlerine ilişkin pazarlama süreçlerinin icrası,
 • Bankamızca sunulan ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması veya icrası,
 • Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarla birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşların ürün ve hizmetlerinin pazarlama aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Engel durumuna ilişkin veriler, engelli müşterilerimize karşı resmi hizmet yükümlülüklerimizin ifası,
 • Sağlık verileri, Bankacılık Hizmetlerinin Erişebilirliğine Dair Yönetmelik gereğince işlem yapabilmemiz ve/veya Bankamızdan Sigorta Acentesi sıfatıyla sigorta hizmeti satın almanız halinde, sigorta poliçesinin oluşturulabilmesi,
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması,
 • Bankamızın sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin icrası,
 • Dijital veya diğer mecralarda pazarlama ve tanıtım/reklam aktivitelerinin tasarlanması veya icrası,
 • Dernek üyelik bilgileri, dernek üyelik ücretlerini/aidatlarının ödenmesi ya da dernek üyeliğini belirten herhangi bir bankacılık işlemi yapılabilmesi için,
 • Kampanya veya promosyon çalışmalarının icrası amaçlarıyla 

işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın bulunması veya Bankamızın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenmektedir. 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla;

Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; denetleyici ve düzenleyici Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, bağımsız denetçilere, yurt içi ve yurt dışındaki bankalara, sigorta şirketlerine ve acentelerine, ipotek hizmeti sağlayan firmalara, varlık yönetimi şirketlerine, avukatlar da dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişilere, bankacılık mevzuatı kapsamında destek hizmeti aldığımız diğer firmalara, Anadolubank’ın iştiraklerine, grup şirketlerine veya adli makamlarla, anlaşmalı olduğumuz hizmet sağlayıcılara, destek hizmeti aldığımız firmalara, iş ortaklarına, Uluslararası kart kuruluşları ve üye işyeri anlaşması yapılan kuruluşlara ve Bankalar aracılığı ile ve/veya Swift sistemi üzerinden yapılan işlemler de dahil olmak üzere yurt içindeki ya da yurt dışındaki hesaplara yapılacak her türlü para transferlerine ilişkin işlemlerin, dış ticaret işlemlerinin ve bu işlemler ile bağlı işlemlerin gerçekleştirilmesi için yurt dışında ya da yurt içinde yerleşik bankalar ve finansal kuruluşlar da dahil üçüncü kişi ve kuruluşlara, aşağıdaki hukuka uygunluk nedenlerinden en az birinin bulunması halinde paylaşıyoruz:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Bankamız ile akdettiğiniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla veri aktarmanın gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarmanın zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaati için veri aktarmanın zorunlu olması

Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verilerinizi, ancak açık rızanızın bulunması veya Bankamızın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde paylaşıyoruz.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı açık rızanızın bulunması koşuluna bağlıdır. Ancak, yukarıda sayılan veri işleme hukuki gerekçelerinden en az birinin sağlanması, veri aktarımı yapılacak tarafın ve Bankamızın mevzuatta belirtilen tedbirleri alması ve aktarımın Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından onaylanması halinde sadece ilgili hukuki gerekçe ile sınırlı olmak şartıyla verilerinizi yurt dışına aktarmaktayız.

5. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati veya hakkın korunması sebepleriyle aşağıda sayılan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, fiziki ya da elektronik ortamlarda, sözlü veya yazılı olarak, Genel Müdürlük, Şubelerimiz, çağrı merkezi, ATM’ler, internet şubesi, ilgili mevzuat gereğince yetkili kılınan Kurum ve Kuruluşlar, anlaşmalı kurum ve firmalar, iş ortaklığı kurulan kurum ve firmalar, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, sosyal medya mecraları, SMS, Müşteriler ile yapılan görüşmeler, mobil uygulamalar, üye işyerleri, Anadolubank yazılım ve uygulamaları, kargo şirketleri kanalları ile toplanır.

6. Kişisel Verilerinizi İşleme ve Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, Bankamızla aranızda yürürlükte olan sözleşme devam ettiği süre boyunca işlenmektedir.

Bu sürenin bitiminden sonra ise Bankacılık Kanunu başta olmak üzere ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren veya zorunlu tutan herhangi bir mevzuat hükmü ya da veri işleme hukuki gerekçelerinden herhangi birinin bulunması halinde işlemeye veya saklamaya devam edilir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. Kişisel Verilerinizi Korumak İçin Alınan Tedbirler 

Bankamız, kişisel verilerinizin ilgili Kanuna uygun olarak işlenmesi, saklanması, aktarılması ve gizliliğinin sağlanması amacıyla mümkün olan en yüksek seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 

8. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı;

 • Veri sahibinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinden, anadolubank@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imza ile,
 • Noter kanalı ile Saray Mahallesi, Toya Sokak, No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Anadolubank A.Ş. Genel Müdürlüğü Kişisel Veri Yönetimi Departmanı’na yazılı olarak veya
 • Kimliğinizi tespit edici belgeler ile Şubelerimize başvurarak 

iletebilirsiniz.

Bankamız, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. 

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Bankamız tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

Veri Sahibi Başvuru Formu'na ulaşmak için tıklayınız.

Sürdürmek istediğimiz
çok şey var

Gelecek için de Detaylı Bilgi
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.

Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimiz

Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.

Anadolubank logo
-- --