Dijitale Özel Hoş geldin Faizi ile Renkli Hesap açın, kazanmaya hemen başlayın!
İşiniz İçin Krediler Kredi Garanti Fonu
Kredi Garanti Fonu Kredi Garanti Fonu

Kredi Garanti Fonu

KGF (Kredi Garanti Fonu), Bakanlar Kurulu kararı ile 1994 yılında faaliyetlerine başlamış kurumsal bir kefalet kuruluşudur. 

Kuruluş amacına uygun olarak işletmelerin finansman ihtiyaçlarına “müteselsil kefil” olmak suretiyle destek olmakta ve krediye erişimlerini kolaylaştırmaktadır.

Portföy Garanti Sistemi ( PGS )

KGF'nin bankamıza tesis ettiği kefalet limitleri dahilinde firmaların bankamızın kredi tahsis kriterlerine bağlı olarak değerlendirildiği bir sistemdir. 

KGF, bankamızın uygun gördüğü limitleri evrak ve kriter kontrollerinden geçirerek, iki gün içerisinde onaylama yetkisine sahiptir.

Kefalet Özellikleri

Kefalet Tutarı; 

 • KOBİ vasfına sahip işletmeler için 12.000.000 TL olup, kredi tutarının %90'ı oranındadır. 
 • KOBİ dışı (Firma yada grup cirosu yıllık 40.000.000 TL’den büyük ve 250 kişiden fazla çalışan sayısı olan) işletmeler için 50.000.000 TL’ye kadar olup, kredi tutarının %85'i oranındadır.
 • İhracatçı KOBİ işletmeler için 12.000.000 TL olup, kredi tutarının % 100 'ü oranındadır.
 • İhracatçı KOBİ dışı işletmeler için 50.000.000 TL olup, kredi tutarının % 100'ü oranındadır.
 • Kadın girişimci ve genç girişimci işletmeler için 2.500.000 TL olup, kredi tutarının % 90’ı oranındadır.
Kredi Özellikleri

Yararlanıcıların PGS ile kullanılacağı taksitli ticari krediler için ödemesiz dönem en fazla 12 aydır. Kredi, en az 6 en fazla 60 ay olarak kullandırılır.

 • Spot kredilerde en fazla 12 ay vadeli kredi kullandırımı yapılmaktadır. 
 • Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanan komisyon oranı kefalet tutarı üzerinden kredi kullandırım tarihinde %0.03 (Onbinde 3) olup, bir defaya mahsus alınmaktadır. 
Kredi Garanti Fonu Başvuru Uygunluk Kriterleri
 • Yararlanıcı ile yararlanıcı ve / veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte %25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerin, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması,
 • Yararlanıcının bankaya başvuru tarihine göre “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca kredilerinin donuk alacak niteliğinde beşinci grupta izlenen kredilerden biri olmaması,
 • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin %20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi gerekmektedir.
Kredi Garanti Fonu Özel Kriterler
KOBİ
 • Kredi Garanti Fonu başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıldır faaliyette olmak (Yatırım kredileri için bu şart aranmamaktadır.)
Kadın ve Genç Girişimci
 • Kredi Garanti Fonu başvuru tarihi itibarıyla en fazla 2 yıldır faaliyet gösteriyor olması,
 • Kadın girişimciler için bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet göstermesi ve hisseler toplamının en az %50’sinin 55 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu kişilere ait olması,
 • Genç girişimciler için firmanın hisseler toplamının en az yarısı başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olup, 30 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu olan kişilere ait olması.
İhracatçı KOBİ
 • Kredi Garanti Fonu başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması. (Yatırım kredilerinde bu şart aranmamaktadır.)
 • İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması.

Detaylı bilgi için KGF'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sürdürmek istediğimiz
çok şey var

Gelecek için de Detaylı Bilgi
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.

Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimiz

Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.

Anadolubank logo
-- --