Anadolubank Logo
×
Bireysel   Kurumsal  
Başvuru ve Parola İşlemleri Kredi Karti
Ekstre Goruntuleme
YATIRIM FAALİYETLERİ » YATIRIM FAALİYETLERİ

Bankamız Yatırım ve Hizmet Faaliyetleri

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı;

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz.Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi;

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. 

 

Anadolubank A.Ş , Emir İletimine Aracılık faaliyeti kapsamında Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda müşteri emirlerini alarak lehine faaliyet gösterilen kuruluş olan Anadolu yatırım Menkul Kıymetler  A.Ş.'ye iletmektedir.
Anadolu yatırım Menkul Kıymetler  A.Ş. , %91.90 oranında Bankamızın iştirakidir.
Detaylı bilgiye, kurumun resmi internet sitesi olan  www.anadoluyatirim.com.tr  adresinden ulaşılabilir.

 

Bankamız müşterilerine ait kişisel veriler, gerekli güvenlik önlemleri alınarak banka sistemlerinde saklanmaktadır. Bu verilere yapılan erişimler, sadece yetkili personel tarafından yapılabilmektedir. Saklanan tüm veriler, ikincil lokasyon olarak belirlenmiş Olağanüstü Durum Merkezi’ne anlık olarak replike edilmekte, aynı zamanda günlük, haftalık ve aylık periyotlarda yedeklenmektedir. Günlük ve haftalık yedekler 30 gün boyunca, aylık yedekler ise 10 yıl boyunca saklanmaktadır. Alınan yedeklere ilişkin yıl içerisinde dört kez geri dönüş testleri gerçekleştirilmekte ve medyaların sağlıklı muhafaza edilip edilmediği kontrol edilmektedir. 

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde kullanımı ve saklanmasına ilişkin şartlar Bankamız Bilgi Güvenliği Politikası içinde yer almaktadır. Bu politika, tüm Banka çalışanları tarafından imzalanmaktadır. Üçüncü parti kişi ve kurumlar ile yapılan sözleşmelerde, ilgili politikada belirtilen şartların sağlanabilmesi için gizlilik ile ilgili maddelerin yer alması sağlanmakta ve ek olarak ayrı bir Bilgi Güvenlik Sözleşmesi imzalanmaktadır.

 

1.PAY PİYASASI YATIRIMCI EMİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Emirlere ilişkin hususlarda ilgili Borsa düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uyulur.Alım ve satım talimatlarında menkul kıymetin bütün niteliklerinin belirtilmesi ve talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur.Müşteri, ilettiği emirlerin ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına,emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder. Kurum, yatırımcıdan herhangi bir alım emrinin gerçekleştirilmesinden önce gerekli göreceği, teminat veya satın almak istediği menkul kıymet tutarını yatırım hesabında bulundurmasını,satmak istediği menkul kıymetlerin kendisine teslimini, yatırımcı emrinin Borsa’ya intikalinin ön şartı olarak isteyebilir. Yatırımcının İşlem Aracılığı’na yetkili kurum olan Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde kurum, yatırımcı emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

2.PAY PİYASASI EMİRLERİNİN İLETİLME ŞEKİLLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Anadolu Yatırım ile çalışmak isteyen yatırımcılara Bankamız nezdinde açılan hesap dışında, Anadolu Yatırım  nezdinde de bir hesap açılır. Tüm işlemlerde yatırımcı için bu hesap numarası kullanılır.Yatırımcı emirlerini, ıslak imzalı emir ile yazılı olarak, telefonla veya online iletişim sağlayan diğer araçlarla ya da Elektronik İşlem Platformu (EİP) üzerinden iletebilir. Telefon ile alınan yatırımcı emirlerine ilişkin ses kayıtları yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatlar, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve yatırımcı bazında olmak üzere yatırımcıya ilişkin IP numaraları kayıtları ve her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde alınan gerekli elektronik log kayıtları kurum tarafından kaydedilir ve yatırımcı mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir.

Alım ve satım emirleri telefon, faks,internet ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak verilmesi halinde emri alan müşteri temsilcisii tarafından, emrin niteliğine göre önce yazılı hale dönüştürülür, seans takip formuna işlenir veya doğrudan elektronik ortamda ilgili mevzuata göre kaydedilir.

Yatırımcı kendi nam ve hesabına hareket etmek üzere, sermaye piyasası aracı alım satım emirleri verebilme, teslim alabilme, tahsilat ve ödeme yapabilme yetkilerinin tümüne veya bir kısmına haiz bir temsilci seçebilir.Yatırımcının adı, soyadı, hesap numarası, imzası ve temsilcisinin adı, soyadı, adresi ve yetkilerinin belirlendiği belgenin (vekaletname) noterden tasdikli olması gerekmektedir.Temsilcinin kurum nezdinde yapacağı tüm tasarrufların neticesinden tamamıyla temsilciyi atayan yatırımcı sorumludur.Bu kimselerin tasarruf yetkisinde yapılan değişiklikler yatırımcı tarafından kurum’a yazılı olarak bildirilinceye kadar kurum tarafından geçerli olacaktır.

3.PAY PİYASASI EMİRLERİNİN KABULÜ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ESASLAR

Yatırımcı emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan tüm şubeler ve genel müdürlük birimleri bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde düzenlenmiş olan kurum iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra yatırımcılarla imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde yürütürler.Yatırımcı emirleri işlem türüne bağlı olarak zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme konulur.

Yatırımcı, Anadolu Yatırım nezdindeki hesabında görülen sermaye piyasası araçları kadar satım emri,nakit miktarı kadar da alım emri verebilir.Kurum, hesabında alım emrini karşılayacak nakit mevcut değilse, alım emrini veren yatırımcıdan satın alınmasını istediği sermaye piyasası aracı bedelini karşılayacak tutarın ödenmesini yatırımcı emrini borsaya intikal ettirmenin bir ön şartı olarak ister. Yatırımcı hesabında alım emri karşılığı nakit veya satım emri karşılığı sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının olmaması durumunda Anadolu Yatırım, yatırımcı emrini kısmen veya tamamen kabul etmemekte serbesttir.Kabul edilmeyen emir yazılı veya sözlü olarak derhal yatırımcıya bildirilir.Yatırımcı emirlerinin geçerlilik süresi aksi belirtilmediği takdirde bir seanstır. Emirler seans sırasında verilmiş ise o seansta, seans sonrası verilmiş ise emri takip eden ilk seans için geçerlidir.Herhangi bir nedenle gününde gerçekleşmeyen emirler geçersiz olacaktır.Emirler seans başlamadan önce veya seans başladıktan sonra iptal edilebilir veya değiştirilebilir.

Yatırımcının alım ya da satımını yaptığı hisse senetlerinden doğan pay ya da nakit alacakları BIST Yönetmeliğine göre takasın aynı gün gerçekleşmemesi sebebi ile temerrüt riski taşımaktadır.Bu sebeple takasın fiilen gerçekleşmesinden önce kesin teyidi alınmamış işlemler üzerine yapılacak alım satımlarda doğabilecek temerrüt risklerinden yatırımcı sorumludur.

Yatırım yapılan payları ihraç eden şirketlerin temettü , bedelli veya bedelsiz sermaye artırımlarına katılınmaması durumunda şirkette sahip olunan pay oranı düşecektir. Payları ihraç eden şirketlerin bedelli sermaye artırımı yapmaları durumunda, payların bedelli sermaye artırımına katılma hakkı olan “rüçhan hakkı kuponları” BİAŞ’da alınıp satılabilmektedir. Gerek hesapta bulunan paylar üzerinden hak edilen , gerekse BİAŞ’dan satın alınan “rüçhan hakkı kuponlarının bir vadesinin olduğunu dikkate alınmalıdır. Vade sonuna kadar kullanılmayan veya BİAŞ’da satılmayan rüçhan hakkı kuponları geçersiz hale gelir. Bu durum tüm hakların yitirilmesine  ve maddi kayba sebep olabilir.

Sermaye piyasası aracının yeni pay alma hakkı kullanımının son gününden bir gün önceki piyasa kapanış fiyatı yeni pay alma hakkı kullanım bedeline eşit veya altında olması halinde, aksi talimat olmadıkça kurumumuz yeni pay alma hakkını kullanmaz. Ancak Sermaye piyasası aracının yeni pay alma hakkı kullanımının son gününden bir gün önce piyasa kapanış fiyatının yeni pay alma hakkı bedelinin üzerinde olması halinde, Müşteri’den aksi talimat gelmedikçe Banka yeni pay alma hakkını kullanabilir.

Temettü , bedelsiz payların hesaba aktarılması veya sermaye azaltımı ve benzeri işlemler otomatik olarak yatırım hesabına yansıtılır.

4.YATIRIMCI EMİRLERİNİN GİZLİLİĞİ

Banka ilgili personeli , bekleyen veya gerçekleşen yatırımcı emirlerinin gizliliğine azami özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar.Kurum bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri alır.

 

Aşağıdaki dokümanda bahis konusu olan Şirket / Kurum, ANADOLUBANK A.Ş.’yi,

Şube ise ANADOLUBANK Şubeleri’ni ifade etmektedir.

1.AMAÇ

Bu Yönetmeliğin amacı; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, III-37.1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Pay Piyasası, Vadeli İşlemler ve Tezgahüstü Piyasa’da yatırımcı emirlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak esasları düzenlemektir.

2.PAY PİYASASI YATIRIMCI EMİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Emirlere ilişkin hususlarda ilgili Borsa düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uyulur.Alım ve satım talimatlarında menkul kıymetin bütün niteliklerinin belirtilmesi ve talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur.Müşteri, ilettiği emirlerin ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına,emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.Kurum,yatırımcıdan herhangi bir alım emrinin gerçekleştirilmesinden önce gerekli göreceği, teminat veya satın almak istediği menkul kıymet tutarını yatırım hesabında bulundurmasını,satmak istediği menkul kıymetlerin kendisine teslimini, yatırımcı emrinin Borsa’ya intikalinin ön şartı olarak isteyebilir.Yatırımcının yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde kurum, yatırımcı emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

3.PAY PİYASASI EMİRLERİNİN İLETİLME ŞEKİLLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

ANADOLUBANK ile çalışmak isteyen yatırımcılara kurum nezdinde bir hesap açılır ve bir hesap numarası verilir.Tüm işlemlerde yatırımcı için bu hesap numarası kullanılır.Yatırımcı emirlerini, kurum’a ıslak imzalı emir ile yazılı olarak, telefonla veya online iletişim sağlayan diğer araçlarla ya da Elektronik İşlem Platformu (EİP) üzerinden iletebilir.Telefon ile alınan yatırımcı emirlerine ilişkin ses kayıtları yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatlar,internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve yatırımcı bazında olmak üzere yatırımcıya ilişkin IP numaraları kayıtları ve her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde alınan gerekli elektronik log kayıtları kurum tarafından kaydedilir ve yatırımcı mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir. Alım ve satım emirleri telefon, faks,internet ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak verilmesihalinde emri alan müşteri temsilcisii tarafından, emrin niteliğine göre önce yazılı hale dönüştürülür, seans takip formuna işlenir veya doğrudan elektronik ortamda ilgili mevzuata göre kaydedilir. Yatırımcı kendi nam ve hesabına hareket etmek üzere, sermaye piyasası aracı alım satım emirleri verebilme, teslim alabilme, tahsilat ve ödeme yapabilme yetkilerinin tümüne veya bir kısmına haiz bir temsilci seçebilir.Yatırımcının adı, soyadı, hesap numarası, imzası ve temsilcisinin adı, soyadı, adresi ve yetkilerinin belirlendiği belgenin (vekaletname) noterden tasdikli olması gerekmektedir.Temsilcinin kurum nezdinde yapacağı tüm tasarrufların neticesinden tamamıyla temsilciyi atayan yatırımcı sorumludur.Bu kimselerin tasarruf yetkisinde yapılan değişiklikler yatırımcı tarafından kurum’a yazılı olarak bildirilinceye kadar kurum tarafından geçerli olacaktır.

4.PAY PİYASASI EMİRLERİNİN KABULÜ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ESASLAR

Yatırımcı emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan tüm şubeler ve genel müdürlük birimleri bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde düzenlenmiş olan şirket iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra yatırımcılarla imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde yürütürler.Yatırımcı emirleri işlem türüne bağlı olaraK zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme konulur.

Yatırımcı, kurum nezdindeki hesabında görülen sermaye piyasası araçları kadar satım emri,nakit miktarı kadar da alım emri verebilir.Kurum, hesabında alım emrini karşılayacak nakit mevcut değilse, alım emrini veren yatırımcıdan satın alınmasını istediği sermaye piyasası aracı bedelini karşılayacak tutarın ödenmesini yatırımcı emrini borsaya intikal ettirmenin bir ön şartı olarak ister. Yatırımcı hesabında alım emri karşılığı nakit veya satım emri karşılığı sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının olmaması durumunda ANADOLUBANK, yatırımcı emrini kısmen veya tamamen kabul etmemekte serbesttir.Kabul edilmeyen emir yazılı veya sözlü olarak derhal yatırımcıya bildirilir.Yatırımcı emirlerinin geçerlilik süresi aksi belirtilmediği takdirde bir seanstır. Emirler seans sırasında verilmiş ise o seansta, seans sonrası verilmiş ise emri takip eden ilk seans için geçerlidir.Herhangi bir nedenle gününde gerçekleşmeyen emirler geçersiz olacaktır.Emirler seans başlamadan önce veya seans başladıktan sonra iptal edilebilir veya değiştirilebilir.

Yatırımcının alım ya da satımını yaptığı hisse senetlerinden doğan pay ya da nakit alacakları BIST Yönetmeliğine göre takasın aynı gün gerçekleşmemesi sebebi ile temerrüt riski taşımaktadır.Bu sebeple takasın fiilen gerçekleşmesinden önce kesin teyidi alınmamış işlemler üzerine yapılacak alım satımlarda doğabilecek temerrüt risklerinden yatırımcı sorumludur.

5.VADELİ İŞLEMLER EMİR İLETİMİ ESASLARI

Yatırımcı alım ve satım emirlerini kural olarak “Emir Formu” vasıtası ile yazılı halde verir.Ancak, kurum yatırımcı tarafından seans öncesi veya seans içinde telefon veya benzeri iletişim araçları ya da sözlü olarak verilecek emirleri de ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde yazılı hale getirmek kaydıyla kabul etme yetkisine sahiptir.Emrin yazılı olarak verilmemesi sebebiyle, emrin yanlış anlaşılmasından veya yerine getirilmemesinden dolayı doğacak zararlardan kurum sorumlu tutulamaz.Kurum, yatırımcı emrini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.Ancak bu durum, kurum tarafından yatırımcıya veya onun temsilcisine emrin alındığı anda bildirilir.ANADOLUBANK yazıyla teyit edilmemiş olan elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet,vb.),sözlü,telefon veya başkaca iletişim araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emirlerini yerine getirmeye yetkilidir. Kurum yatırımcı emrinin Borsa’ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak,durumu yatırımcıya hemen bildirmek suretiyle yatırımcının emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Yatırımcının Borsa Kuralları ve imzalamış olduğu sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda kurum, yatırımcının riskinin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmez.Borsa Yönetim Kurulu tarafından yatırımcı emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra kurum, yatırımcının pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.

6.KALDIRAÇLI İŞLEMLER EMİRLERİNİN İLETİLME ESASLARI

Yatırımcı alım ve satım emirlerini esas olarak “Paritem İşlem Platformu” vasıtası ile iletir.Kurum,durumu yatırımcıya hemen bildirmek suretiyle yatırımcının emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.ANADOLUBANK, yatırımcı emrinin Paritem İşlem Platformu’na iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir.Ancak, kurum kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.Yatırımcının kurum ile imzaladığı Kaldıraçlı Alım SatıM İşlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda ANADOLUBANK,yatırımcının riskinin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmez.

Telefon ile alınan yatırımcı emirlerine ilişkin ses kayıtları yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatlar,internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve yatırımcı bazında olmak üzere yatırımcıya ilişkin IP numaraları kayıtları ve her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde alınan gerekli elektronik log kayıtları kurum tarafından kaydedilir ve yatırımcı mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir.

Yatırımcı fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde, ANADOLUBANK’ın bekleyen emirleri iptal edebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya yatırımcı hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.Yatırımcı, kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna emir iletebilir.Yatırımcı, kurum’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder.Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri telefon, elektronik posta veya paritem işlem platformu vasıtasıyla yatırımcıya bildirmekle yükümlüdür.

7.YATIRIMCI EMİRLERİNİN GİZLİLİĞİ

Kurum personeli ve yönetici kadrosu, bekleyen veya gerçekleşen yatırımcı emirlerinin gizliliğine azami özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar.Kurum bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri alacaktır.

 

Müşterilerimizin “İnternet Şube Bankacılığı” üzerinden gerçekleştirebileceği işlemler; Webborsam Hisse senedi işlemleri,Webborsam VİOP işlemleridir.

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır.

Bu tebliğ ile Yatırım Kuruluşlarının tüm müşterilerini Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen esaslar doğrultusunda profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmaları istenilmiştir.

Profesyonel Müşteri:

Profesyonel müşteri” kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder.

Aşağıdaki kuruluşlardan biri olan veya sayılan nitelikleri haiz olanlar belgelerini ibraz etmek şartıylakuruluşumuzca profesyonel müşteri olarak kabul edilir.

Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.
a) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.
b) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
c) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.
d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olmasıkıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

Profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediğinizin yazılı olarak kuruluşumuza iletildiği durumlarda, bu talebiniz dikkate alınacaktır.

Genel Müşteri:

Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler “genel müşteri” kabul edilir.

Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri:

Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, kuruluşun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir:

a) Son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları
b) Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması
c) Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması

Kuruluşa bu belgeleri ibraz ederek başvuran müşteri, kuruluş tarafından uygun görülmesi ertesinde talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilmiştir.

Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu kuruluşa bildirmekle yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması/talimat alınması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

d) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40. maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

• Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı,
• Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

e) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır.

Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Kuruluş tarafından bulunduğum müşteri sınıfı ve ilgili mevzuat hükümlerine ilişkin tarafıma bilgilendirme yapılmıştır.

 

Anadolubank “Olağanüstü Durum ve İş Süreklilik Planı”  kapsamında acil ve beklenmedik olaylar (yangın, deprem, sel, salgın hastalık, sistemsel sorunlar vb.) karşısında oluşması muhtemel riskleri en etkin şekilde yönetebilmek, risk oluşmadan önce gerekli tedbirleri alarak risklerin etkilerini en aza indirebilmek ve faaliyetlere devam edebilmek için gerekli acil ve beklenmedik durum organizasyonu, bu organizasyon içerisindeki komite ve grupların görev yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir. Bu plan her yıl gözden geçirilmekte ve gerektiğinde güncellenmektedir. Olağanüstü Durum Merkezi testleri her yıl gerçekleştirilmektedir.

Olağanüstü bir durum halinde devreye alınacak olan acil durum planlarının işleyişi, üst düzey yöneticiler ve bu yöneticilere bağlı destek ekiplerinden oluşan Olağanüstü Durum Komitesi tarafından koordine edilecektir. Olağanüstü Durum Komitesi; Olağanüstü durum gerçekleşmeden Olağanüstü Durum ve İş Süreklilik Planı’na ait yıllık test sonuçlarının takibi, yapılan testlerin değerlendirilmesini ve olası bir felaket anında mevcut iş sürekliliği planının uygulama kapasitesinin değerlendirilmesi üzerine olağanüstü bir durum olmasa bile yılda bir kez toplanır.

Müşterilerilerimizi etkileyen olağanüstü durumlarda olay özelinde alınan önlemler ve olağanüstü durum süresince müşterilerimizin bilmesi gereken hususlar Bankamızın Internet sayfası ve çağrı merkezi gibi resmi iletişim kaynakları üzerinden müşterilerimize duyurulacaktır.

 

Anadolubank müşterileri tarafından kullanılan ve finansal işlem yapılan uygulamaların tümü, 2048 bit SSL şifreleme yöntemi ile şifrelenmiş güvenli bağlantı kanallarını kullanmaktadır. SSL Sertifikalarının güncelliği takip edilmekte, süreleri sona ermeden yenilenmektedir. Anadolubank sistemlerinin bulunduğu ağ ortamı güncel firewall ve antivirüs yazılımları ile korunmaktadır. Her yıl düzenli olarak sızma (penetrasyon) testleri yapılmakta, herhangi bir güvenlik açığı ile karşılaşılması durumunda tespit edilen açıklıklar giderilmektedir. Sisteme destek amaçlı dış kurum erişimleri kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır. Sisteme kurum içinden erişimlerde de yüksek güvenlik sağlayacak kullanıcı yetkilendirme prosedürleri uygulanmaktadır.

Kullanıcı şifreleri veritabanlarında şifreli olarak saklanmakta, hiçbir şekilde banka personeli tarafından görüntülenememektedir. Finansal uygulamalara girişlerde iki faktörlü yetkilendirme yapıları kullanılmaktadır. Sistem girişlerinde, ilk aşamada müşterinin bildiği parola, ikinci aşamada ise şifre cihazı ile üretilen veya SMS ile iletilen tek kullanımlık şifreler kullanılmaktadır. Kullanıcı tarafından bilinen parolaların, belli periyotlarla güncellenmesi ve belli koşulları sağlaması gerekmektedir. Bir kullanıcının yapabileceği yanlış giriş sayısı sistem tarafından sınırlandırılmaktadır.

Banka müşterileri, kendi kullandıkları cihazların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla güncel antivirüs programları ile cihazlarını periyodik olarak kontrol etmeleri ve bir ağ kullanarak erişiyorlarsa firewall uygulamalarının kullanılması önerilir. Kamuya açık restoran, kafe, havaalanı gibi yerlerde sağlanan internet erişimini kullanarak finansal işlem yapılmamalıdır. Bu tür ortamlarda; kullanıcı kodu şifre, hesap no, gibi özel bilgilerin kötü niyetli yazılımlar kullanan kişilerce ele geçirilme riski bulunmaktadır.

Anadolubank, müşterilerinin kişisel bilgilerini e-mail ortamında talep etmemektedir. Bu tür içeriği olan phishing amaçlı e-maillere itibar edilmemelidir.

Anadolubank müşterilerinin finansal web uygulamaları üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerin tamamı kullanıcı bilgisayarı ve banka sunucuları arasında gerçekleşmektedir. Kullanıcıların işlem yapma yetkileri, izinleri ve limitleri kurum sunucularından tanımlanmaktadır. Sunucu yazılımları ve web servisleri ile yapılan haberleşmelerde SSL sertifikası kullanılmaktadır. Kullanıcı bilgisayarlarında virüs, trojan vb. kötü niyetli yazılımlara karşı güncel antivirüs programları kullanılması gerekmektedir. Kullanıcıların yaptığı işlemlere ait loglar güvenli ve yasal regülasyonlara uygun bir şekilde saklanmaktadır.  Anadolubank işlem platformlarına erişim sağlanamaması durumunda telefon bankacılığı aracılığıyla müşterilerimizin destek alabilmesi mümkündür.

Anadolubank’ın karşılaşacağı herhangi bir acil ve beklenmedik durum karşısında, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri ve 3. taraf mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasını teminen ise, merkezde kullanılan tüm bilgi işlem sistemlerinin bir yedeği ikincil bir merkezde tutulmaktadır. Mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü mali tablo ve kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak; basılı olarak tutulan her türlü kıymetli evrak ise, yangın, sel vb. afete karşı korumalı dolaplarda saklanmaktadır.

Çıkar Çatışması Politikası İle İlgili Bilgilendirme Dokümanını indirin.

 

Tezgahüstü Türev Araç Türleri ve Dayanak Varlıklar Listesi Dokümanını indirin.
 İnternet sayfasında verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada yer almayabilir.
İşleme dayalı dayanak varlıkları görmek için tıklayınız.
Tezgahüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formunu indirmek için tıklayınız.
Genel Risk Bildirim Formunu indirmek için tıklayınız.
Borçlanma Araçları Risk Bildirim Formunu indirmek için tıklayınız.