Anadolubank Logo
×
Bireysel   Kurumsal  
Başvuru ve Parola İşlemleri Kredi Karti
Ekstre Goruntuleme
TİCARİ-KURUMSAL » GAYRİNAKDİ KREDİLER » TEMİNAT MEKTUPLARI

TEMİNAT MEKTUPLARI (TL/YP/Dövize Endeksli)

 • Resmi daire ve kuruluşlara ile diğer gerçek ve tüzel kişilere hitaben, belirli bir işin veya yükümlülüğün lehdar (işi üstlenen) ve muhatap (işi yaptıran) arasında belirlenen şartlara uygun olarak ve belirlenen süre içinde yerine getirileceği, aksi durumda lehdar tarafından tazminat olarak ödenmesi gereken belirli bir tutarın, garanti veren banka tarafından muhatabın yazılı ilk talebinde kayıtsız şartsız ödeneceğine ilişkin düzenlenen mektuplardır.
 • Vadeli veya vadesiz olarak düzenlenebilir.
 • İşin niteliğine göre kesin, geçici, avans veya özel metinli olabilir.
 • Konusu mal alımı, bayilik teminatı, taahhüt işleri, gümrük, mahkeme veya vergi dairesi işlemleri ile ilgili olabilir.
 • Yurt içinde yerleşik kişilere verilecek teminat mektupları Türkçe düzenlenmek zorundadır.
 • Bankaların, kendi mevzuat hükümleri sınırları içerisinde kalmak kaydıyla; aşağıda belirtilen kapsamda TL veya YP teminat mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet vermeleri mümkündür:
 • Türkiye’de yerleşik kişiler lehine, dışarıda yerleşik kişileri muhatap gayrinakdi krediler.
 • Yurt dışında yerleşik kişiler lehine, yurt dışında yerleşik kişileri muhatap gayrinakdi krediler.
 • Yurt dışında yerleşik kişiler lehine Türkiye’de yerleşik kişileri muhatap gayrinakdi krediler.
 • Yurt içinde açılacak uluslararası ihalelerle ilgili olması kaydıyla, Türkiye’de yerleşik kişiler lehine Türkiye’de yerleşik kişileri muhatap gayrinakdi krediler.
 • Yurt dışında ihale kazanmış bulunan Türkiye’de yerleşik kişilerin taşeronu olarak faaliyette bulunan Türkiye’de yerleşik firmalar lehine, ihaleyi kazanan Türk müteahhitlik firmalarını muhatap gayrinakdi krediler.
 • İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak Türkiye’deki bankaların Türkiye’de yerleşik kişilere verdikleri döviz kredileri ile bu kişiler lehine yurt dışında yerleşik kişileri muhatap düzenledikleri teminat mektuplarının ve verdikleri garanti ve kefaletlerin teminatını teşkil etmek üzere tesis edilecek gayrinakdi krediler.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapabilen Yetkili Müesseseler lehine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na muhatap gayrinakdi krediler.
 • İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olmak kaydıyla, amir ve lehtarı Türkiye’de yerleşik kişiler olan yurt içi teminat akreditifleri (Stand-by L/C).

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait kuruluşlar tarafından yurt dışındaki ya da yurt içindeki firmalara açık olarak düzenlenen ve yabancı para üzerinden ihaleye çıkarılan yurt içinde yapımı öngörülen taahhüt işleri ve Hükümetler arası anlaşmalar ile ülkemizin taraf olduğu uluslararası projeler kapsamındaki işler ile ilgili olarak Türkiye’de faaliyette bulunan yüklenici firmalara yabancı para üzerinden gayri nakdi kredi tesis edilebilir ve ödemeler ihale makamının isteği doğrultusunda döviz olarak yapılabilir.

 • Teminat mektubu riski, muhatabın teminat mektubunu bankaya iade etmesi ile sona erer.
 • Vadeli teminat mektuplarında “Bu teminat mektubu ............tarihine kadar geçerli olup , bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.” kaydı konulmuşsa belirtilen vadede teminat mektubu iade edilmemiş olsa dahi hükümsüz hale gelir.

E-TEMİNAT MEKTUBU

Teminat mektubu kağıt üzerinde düzenlenen mektuplar ile aynı hukuki niteliği taşımaktadır. Elektronik İmza Kanunu'nda yapılan değişiklik ile teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenlenmesi mümkün hale gelmiştir.Buna göre, Bankamızda da elektronik ortama taşınan işlemler paralelinde Gümrük Müdürlüklerine ve Türk Eximbank?a hitaben e-teminat mektubu düzenlenebilmektedir.

Firmaya Sağlayacağı Fayda

 • Lehdar açısından, güvenilir bir bankanın ödeme taahhüdü altında herhangi bir nakdi ödeme yapmadan işe başlamak ya da kredi temin etmek.
 • Muhatap açısından, lehdarın yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda tazminat alacağı güvencesine sahip olmak.