Anadolubank Logo
×
Bireysel   Kurumsal  
Başvuru ve Parola İşlemleri Kredi Karti
Ekstre Goruntuleme
ANADOLUBANK » KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Anadolubank Anonim Şirketi (“Anadolubank” veya “Bankamız”) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde sizleri aydınlatmak amacıyla bu metin hazırlanmıştır.  

Bu Aydınlatma Metni ile sizleri Bankamızca işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, verilerinizi işleme ve aktarma amaçlarımız ve 6698 sayılı Kanun nezdinde hukuka uygunluk sebeplerimiz, verilerinizin toplanma yöntemleri, verilerinizin korunması için alınan tedbirler ile kişisel verilerinizin saklanma süresi hakkında bilgilendirmekteyiz.

 

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Sunulan ürün, hizmet ya da faaliyete göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Bankamızın, hizmetlerini en iyi şekilde sunabilmesi için, aşağıda yer alan genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz (Özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri, dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir), Bankamızca işlenmektedir;

 • Kimlik Verileriniz 
 • İletişim Verileriniz 
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz 
 • Aile Durumuna İlişkin Verileriniz
 • Lokasyon Veriniz 
 • Bankamızdaki Finansal İşlemlere İlişkin Verileriniz 
 • Finansal Ürünlere, Finansal Durumunuza ve Mal Varlığınıza İlişkin Verileriniz 
 • Dijital Ortam Kullanım Verileriniz 
 • Risk Yönetimine ve Finansal Güvenliğe İlişkin Verileriniz 
 • Banka Yerleşkelerinin Güvenliğine İlişkin Verileriniz 
 • İşlem Güvenliği ve Banka’nın Siber Güvenliğine İlişkin Verileriniz 
 • Talep/Şikâyet Verileriniz 
 • Hukuki İşlem Verileriniz 
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız 
 • İmza veriniz
 • Sağlık verileriniz

 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

2. maddede belirtilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Bankamız tarafından bankacılık, finans, yatırım ile acente sıfatıyla sigorta faaliyetlerine ilişkin ürün ve hizmetlerin (internet, mobil, Şubelerimiz, çağrı merkezi vasıtasıyla) sunulabilmesi ve bu amaçla bilgilerinizin güncellenmesi, gelişmeler hakkında bilgilendirmelerin ve uyarıların yapılabilmesi ve bu doğrultuda sözleşme kurulması veya ifası ve sözleşme şartlarının ve Müşteri taleplerinin yerine getirilmesi dahil söz konusu faaliyetler için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Açık rızanızın varlığı halinde, Bankacılık, finans, yatırım veya sigorta hizmetlerine ilişkin mevcut veya yeni ürünlerin satışının yapılabilmesi, size özel tekliflerin iletilmesi, ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması ve bu kapsamda gerekli verilerinizin Bankamız iştirakleri ve grup şirketleri ile paylaşılması, pazarlama, promosyon, kampanya ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi ve duyurulması,
 • Yurt içi ve yurt dışı kart, POS ve ATM işlemlerinin karşılıklı mutabakat ve ödemelerinin yapılması, hazine ürünlerinin alım-satımı, muhabir banka aracılığıyla yapılan ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kredibilite değerlendirilmesi kapsamında kredibilite ile ilgili gerekli analiz ve süreçlerin yürütülmesi, ödeme performansına bağlı olarak risk sınıflandırmalarının yapılması ve söz konusu süreçlerin yürütülebilmesi için istihbarat çalışmalarının yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi için planlama, profilleme, segmentasyon yapılması, Müşterilerimizin ihtiyacı olabileceği ürün ve hizmetlerin öngörülebilmesi amacıyla analizler yapılması, Müşteri ilişkilerinin yönetiminin sağlanması,
 • Bankamızın iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; kontrol, iyileştirme, modelleme, risk değerlendirmesi, risk izleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve Banka içi raporlama ve analizlerin hazırlanması ile satış performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereğince yetkili kılınan Kurum ve Kuruluşlarca talep edilen raporların hazırlanması,
 • Anadolubank bünyesinde yapılan toplantı, fuar, organizasyon, sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Dernek üyelik bilgilerinizi içerir özel nitelikli verileriniz, dernek üyelik ücretlerini/aidatlarını ödemeyi istemeniz ya da dernek üyeliğinizi belirten herhangi bir bankacılık işlemi yapmanız halinde bu hizmetin gerçekleştirilebilmesi, 
 • Engel durumunuza ilişkin verileriniz, engelli müşterilerimize karşı resmi hizmet yükümlülüklerimizin ifası,
 • Sağlık verileriniz, Bankacılık Hizmetlerinin Erişebilirliğine Dair Yönetmelik gereğince işlem yapabilmemiz ve/veya Bankamızdan Sigorta Acentesi sıfatıyla sigorta hizmeti satın almanız halinde, sigorta poliçesinin oluşturulabilmesi, 
 • Çağrı merkezi, web, posta, KEP, faks, internet şubesi, Şube, ilgili mevzuat gereğince yetkili kılınan Kurum ve Kuruluşlar vasıtasıyla iletilen Müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi, memnuniyetin sağlanması, çağrı merkezi vasıtasıyla Müşteri taleplerinin yerine getirilmesi halinde kalite standartlarının sağlanması amacıyla ses kaydının alınması ve gerektiğinde dinlenmesi,
 • Anadolubank’ın hizmet kanallarını ve Müşterilerinin varlıklarını hedef alan finansal dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı ile ilgili suç girişimlerinin ve dolandırılan Müşterilerin bilgileri kullanılarak diğer bankalardan sahte işlemler yapılmasının önlenmesi ve dolandırıcılığa konu olan işlemlerin Bankamız tarafından takip edilmesi, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımı yapılması, şüpheli işlemlerin bildiriminin yapılması,
 • Bankamız ve ATM’lerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Anadolubank Genel Müdürlük ve Şubelerimizde güvenlik kameralarıyla görüntülerin kaydedilmesi, ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik kimlik verisinin işlenmesi, 
 • Bankamızın internet ağına bağlanmanız halinde 5651 Sayılı Kanun gereğince erişim kayıtlarınızın tutulması, Bankamız işlemlerinin mevzuat ve Bankamız politikalarına uygun bir şekilde yürütülmesi, idari ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Resmi Kurum ve Kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve Bankamıza iletilen kararların uygulanması, bankacılık hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve Müşteri taleplerinin gerçekleştirilebilmesi, 
 • Mahkûmiyet durumunuza ilişkin bilgiler, işe alım sürecinde yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Bankacılık Kanunu’na göre kişinin, eşinin, çocuklarının ve bu sayılanların, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenir. Müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için aynı risk grubunda yer alan kişilerin tespiti, dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Anadolubank’a ait fiziki arşivler bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

Kimlik fotokopinizin alınmasının hukuken zorunlu olduğu süreçlerde, Bankamız tarafından sistemlerimize, özel nitelikli veri olarak sayılan kan grubu, din hanesi bilgisi ve kimlikte yer alan fotoğrafınız dolayısıyla kılık kıyafet bilgisi hakkında ilave bir işleme faaliyeti gerçekleştirilmemektedir. Kimlik belgesi görüntüsü sistemde yer almakta, Kimlik fotokopisinde yazmakta olan özel nitelikli verilerinizin sistemlerimizde karartılması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.  

 

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Gerekçeleri

6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddeleri kapsamında, Bankamız tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen hukuka uygunluk nedenlerinden birinin bulunması halinde işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Bankamız ile akdettiğiniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla veri işlemenin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması

Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın bulunması veya Bankamızın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenmektedir.

 

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla;

Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; denetleyici ve düzenleyici Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, bağımsız denetçilere, yurt içi ve yurt dışındaki bankalara, sigorta şirketlerine ve acentelerine, ipotek hizmeti sağlayan firmalara, varlık yönetimi şirketlerine, avukatlar da dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişilere, bankacılık mevzuatı kapsamında destek hizmeti aldığımız diğer firmalara, Anadolubank’ın iştiraklerine, grup şirketlerine veya adli makamlarla, anlaşmalı olduğumuz hizmet sağlayıcılara, destek hizmeti aldığımız firmalara, iş ortaklarına, Uluslararası kart kuruluşları ve üye işyeri anlaşması yapılan kuruluşlara ve Bankalar aracılığı ile ve/veya Swift sistemi üzerinden yapılan işlemler de dahil olmak üzere yurt içindeki ya da yurt dışındaki hesaplara yapılacak her türlü para transferlerine ilişkin işlemlerin, dış ticaret işlemlerinin ve bu işlemler ile bağlı işlemlerin gerçekleştirilmesi için yurt dışında ya da yurt içinde yerleşik bankalar ve finansal kuruluşlar da dahil üçüncü kişi ve kuruluşlara, aşağıdaki hukuka uygunluk nedenlerinden en az birinin bulunması halinde paylaşıyoruz:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Bankamız ile akdettiğiniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla veri aktarmanın gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarmanın zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaati için veri aktarmanın zorunlu olması

Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verilerinizi, ancak açık rızanızın bulunması veya Bankamızın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde paylaşıyoruz.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı açık rızanızın bulunması koşuluna bağlıdır. Ancak, yukarıda sayılan veri işleme hukuki gerekçelerinden en az birinin sağlanması, veri aktarımı yapılacak tarafın ve Bankamızın mevzuatta belirtilen tedbirleri alması ve aktarımın Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından onaylanması halinde sadece ilgili hukuki gerekçe ile sınırlı olmak şartıyla verilerinizi yurt dışına aktarmaktayız.

 

6. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati veya hakkın korunması sebepleriyle aşağıda sayılan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, fiziki ya da elektronik ortamlarda, sözlü veya yazılı olarak, Genel Müdürlük, Şubelerimiz, çağrı merkezi, ATM’ler, internet şubesi, ilgili mevzuat gereğince yetkili kılınan Kurum ve Kuruluşlar, anlaşmalı kurum ve firmalar, iş ortaklığı kurulan kurum ve firmalar, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, sosyal medya mecraları, SMS, Müşteriler ile yapılan görüşmeler, mobil uygulamalar, üye işyerleri, Anadolubank yazılım ve uygulamaları, kargo şirketleri kanalları ile toplanır.

 

7. Kişisel Verilerinizi İşleme ve Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, Bankamızla aranızda yürürlükte olan sözleşme devam ettiği süre boyunca işlenmektedir.

Bu sürenin bitiminden sonra ise Bankacılık Kanunu başta olmak üzere ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren veya zorunlu tutan herhangi bir mevzuat hükmü ya da veri işleme hukuki gerekçelerinden herhangi birinin bulunması halinde işlemeye veya saklamaya devam edilir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

8. Kişisel Verilerinizi Korumak İçin Alınan Tedbirler

Bankamız, kişisel verilerinizin ilgili Kanuna uygun olarak işlenmesi, saklanması, aktarılması ve gizliliğinin sağlanması amacıyla mümkün olan en yüksek seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

9. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı;

 • Veri sahibinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinden, anadolubank@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imza ile,
 • Noter kanalı ile Saray Mahallesi, Toya Sokak, No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Anadolubank A.Ş. Genel Müdürlüğü Organizasyon ve Kişisel Veri Yönetimi Departmanı’na yazılı olarak veya
 • Kimliğinizi tespit edici belgeler ile Şubelerimize başvurarak 

iletebilirsiniz.

 • Bankamız, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. 

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Bankamız tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

 

Veri Sahibi Başvuru Formu'na ulaşmak için tıklayınız.